หน้าหลัก
สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตรวจรายชื่อผู้สมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
Online 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชม 4873  คน
 

โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ)คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตศรีราชา

   ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 -  ประกาศ [13ต.ค.2018] 
 

 


โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

โทรศัพท์ 038-352-838 หรือ 094-3326593 โทรสาร 0-3835-2380
E-mail : special_mba@ms.src.ku.ac.th