หน้าหลัก
สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตรวจรายชื่อผู้สมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
Online 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2465  คน
 

โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ)คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตศรีราชา

   ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารแ -  ประกาศ [16ม.ค.2018]
รายละเอียด : ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2561


 
 

 


โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

โทรศัพท์ 038-352-838 หรือ 094-3326593 โทรสาร 0-3835-2380
E-mail : special_mba@ms.src.ku.ac.th