หน้าหลัก
สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตรวจรายชื่อผู้สมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
Online 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชม 3859  คน
 

โครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ)คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตศรีราชา

   โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม(ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดกา -  ประกาศ [13มี.ค.2018]
รายละเอียด :
รับสมัครรอบ 2
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร (ผ่านระบบ) 12 มีนาคม 2561 – 30 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 7 พฤษภาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ 13 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 16 พฤษภาคม 2561

   ประกาศ (เพิ่มเติม) กำหนดการรับสมัครผู้เข้าศึกษโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   ประกาศ [9ก.พ.2018]
รายละเอียด : ประกาศ (เพิ่มเติม) กำหนดการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการ วันเวลาการรับสมัคร)


 
 

 


โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

โทรศัพท์ 038-352-838 หรือ 094-3326593 โทรสาร 0-3835-2380
E-mail : special_mba@ms.src.ku.ac.th