ถอยกลับ

ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นที่ 1. กรอกใบสมัคร
        - กรอกประวัติส่วนตัว การศึกษา upload รูปถ่าย
        - เลือกคะแนนที่ใช้ในการสมัคร gat-pat หรือ 7 วิชาสามัญ
        - เลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา สามารถเลือกได้ 4 อันดับ บันทึกและพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน

       -ต้องการสมัครคลิกที่นี่


ขั้นที่ 2. ยืนยันการสมัคร โดย upload เอกสารประกอบการสมัครดังนี้
        1. ไฟล์ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ม. 4-6 หรืออย่างอื่นที่เทียบเท่า 
        2. ไฟล์รายงานคะแนน gat-pat หรือ 7 วิชาสามัญจาก สทศ.
        3. ไฟล์ใบแจ้งชำระเงิน
หลังจากนำไปชำระที่ธนาคารแล้ว
        4. พิมพ์ใบสมัครและเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

        -ยืนยันการสมัคร/uploadเอกสาร

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โทร.038-352381,038-352380-2 โทรสาร. 038-352381