ถอยกลับ
 
 
 
ป้อนเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อ

No
ชื่อ-สกุล
สถานะการสมัคร
ตรวจเอกสาร
ชำระเงิน
หมายเหตุ
นางสาวอุลัย เบ็ญขุนทด 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นายสุรจิตร ลิบไพรวัลย์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวกิตติมา ไชยฤทธิ์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นายรัฐภาส จันทุมา 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร
-ใบแจ้งการชำระเงิน
***-ขาดใบแจ้งชำระเงินที่ชำระแล้ว
นายพิศาล  เจริญสุข 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวจินตพร วรพงษ์ 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร -ระเบียนผลการเรียน,
***ขาดผลการเรียนหน้า2
นางสาวอัจฉราภรณ์ เทพนาค 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวจิราพร ประเสริฐดี 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นายศรีบุริศร์ ทรัพย์คง 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร -ระเบียนผลการเรียน,
-รายงานคะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา
***-ขาดผลการเรียนหน้าแรก -ขาดผลคะแนน 9วิชาสามัญ
10 
นายเตชสิทธิ์ อภิพันธ์ุ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
11 
นางสาวศศิธร นาคนุช 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร -ระเบียนผลการเรียน,
***-ขาดเกรด 6 เทอม
12 
นางสาวคัทลียา ทับทิมหิน 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
13 
นายชลพิสิษฐ์ แสงวิทยานนท์ 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร
14 
นายสรัล แจ้งสุข 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
15 
นางสาวนิรชา คล้ายรุ่ง 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
16 
นายศรีบุรินทร์ ทรัพย์คง 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
17 
นายณัฐนันท์ เต็มวรทรัพย์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
18 
นางสาวเบญจวรรณ สิริเลิศจินดา 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
19 
นางสาวณัฏฐณิชา ยันอินทร์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
20 
นายธนกร สกุลชิต 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    

พบทั้งหมด 784 รายการ รวม : 40 หน้า
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] หน้าถัดไป>>

*หมายเหตุ จะได้รับสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อได้รับหลักฐานต่างๆแล้วเท่านั้น
 
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โทร.038-352381,038-352380-2 โทรสาร. 038-352381