ถอยกลับ
 
 
 
ป้อนเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อ

No
ชื่อ-สกุล
สถานะการสมัคร
ตรวจเอกสาร
ชำระเงิน
หมายเหตุ
นางสาวรติชา ไชยรักษ์ 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร
นางสาวพิรญา วัชรจำรูญ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นายชาญณรงค์ สิทธิสาตร์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นายฤกษ์ฤทธิ์ จิตต์รัตนธรรม 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวศิริกร บุลาลม 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวกุลสตรี ผิวพรรณ์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นายอภิชา สีปาน 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร -ระเบียนผลการเรียน,
-รูปถ่าย
***ขาดรูปถ่ายและผลการเรียน (ไฟล์ PDF)
นางสาวนฤมล กิ่งจำปา 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร
-ใบแจ้งการชำระเงิน
***ขาดเอกสารการชำระเงินค่าสมัคร
นายวุฒิชัย แสงอินทร์ 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร
-สำเนาคะแนน GAT
***ขาดผลคะแนนGatPat
10 
นางสาววรัญญา บุสทิพย์ 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร -ระเบียนผลการเรียน,
-สำเนาคะแนน GAT
***ผลการเรียนไม่ชัดเจน คะแนน GAT-PAT หมดอายุ
11 
นางสาวภาณุมาศ กมลมาตย์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
12 
นางสาวธัญชนก ตันสกุล 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
13 
นางสาวปนัดดา สายเสียง 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
14 
นางสาวไอรดา คงยืน 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
15 
นายภัทรพล สิริผลดี 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
16 
นางสาวสุประวีณ์  ยนต์ดัน 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
17 
นางสาวอริสา สินกิจประเสริฐ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
18 
นายปัณฑ์ธร อมรวิริยะชัย 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร -ระเบียนผลการเรียน,
***ระเบียนผลการเรียนหน้า 2 (เป็นเอกสารรับรองการหักภาษี)
19 
นางสาววิชญาดา เกตุคำ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
20 
นายโดมทอง เพิ่มทองคำ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    

พบทั้งหมด 784 รายการ รวม : 40 หน้า
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 22 [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] หน้าถัดไป>>

*หมายเหตุ จะได้รับสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อได้รับหลักฐานต่างๆแล้วเท่านั้น
 
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โทร.038-352381,038-352380-2 โทรสาร. 038-352381