ถอยกลับ
 
 
 
ป้อนเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อ

No
ชื่อ-สกุล
สถานะการสมัคร
ตรวจเอกสาร
ชำระเงิน
หมายเหตุ
นายอัษฎา  ศรีเจริญ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาววศินี แซ่ตั้ง 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นายวสิษฐ์พล หนูศรีเเก้ว 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร
-ใบแจ้งการชำระเงิน
***ขาดเอกสารการชำระเงินค่าสมัครที่ชำระแล้ว
นายนนทวัฒน์ นิลวงศ์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวณัฐฑริกา ปาระมี 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ       ขาดเอกสาร -ระเบียนผลการเรียน,
-ใบแจ้งการชำระเงิน
***ขาดผลการเรียน และสำเนาการแจ้งการชำระเงิน
นายสุขเกษม โพธิ์ทองคำ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวอินธิดา อะกาอิน 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวพัชรธัญ ไพนุพงศ์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวสมฤทัย ปิยะกุล 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
10 
นางสาวเยาวลักษณ์ ประทับกอง 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร -ระเบียนผลการเรียน,
***ผลการเรียนเปิดข้อมูลไม่ได้
11 
นายจิรกฤต คำจันทร์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
12 
นางสาวศิรินทิพย์ พุทธลอด 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
13 
นายพันธกานต์ บัญชากุลชัย 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร -ระเบียนผลการเรียน,
***ผลการเรียนต้องเป็น 6 ภาคการศึกษาเท่านั้น
14 
นายชัชนันท์  ชิงชัย 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
15 
นายวรทย์ ฉวีบุญยาศิลป์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
16 
นางสาวจรัญญา เจริญสุข 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
17 
นายสิริดนย์ จำนงค์ 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ       ขาดเอกสาร
-ใบแจ้งการชำระเงิน
***ขาดใบแจ้งการชำระเงินที่ชำระแล้ว (ไฟล์แนบไม่ชัดเจน)
18 
นางสาวพิชชากร อมรเสถียรพงศ์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
19 
นายรวิพล วชิรญาโน 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
20 
นางสาวธัญจิรา เมธากุล 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    

พบทั้งหมด 784 รายการ รวม : 40 หน้า
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 29 [30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] หน้าถัดไป>>

*หมายเหตุ จะได้รับสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อได้รับหลักฐานต่างๆแล้วเท่านั้น
 
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โทร.038-352381,038-352380-2 โทรสาร. 038-352381