ถอยกลับ
 
 
 
ป้อนเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อ

No
ชื่อ-สกุล
สถานะการสมัคร
ตรวจเอกสาร
ชำระเงิน
หมายเหตุ
นายรักษิต ปรึกษา 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวอัยยาลิณ ทองกำเนิด 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นายรัชกฤช วุฑฒิเปรมสกุล 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวโซเฟีย บุญมาเลิศ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นายณรงค์ภัทร เกษมเกียรติสันติ 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร -ระเบียนผลการเรียน,
***สำเนาผลการเรียนไม่ชัดเจน
นางอรณิชา ส่งเสริม 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นายศรัทธา ฝอยทอง 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร
-ใบแจ้งการชำระเงิน
***ขาดสำเนาใบแจ้งการชำระเงินที่ชำระแล้ว
นางสาวณัฐกมล คำทา 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวพณิชา สนิทกูล 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
10 
นางสาวอาภัสรา เที่ยงตรง 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
11 
นางสาวพิชชาพร เกินพา 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
12 
นางสาวน้ำทิพย์ สายคำผา 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
13 
นายกิตติพงศ์  ติณณภพวรานนท์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
14 
นางสาวปฏิญชญา สุริยะ 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร
15 
นางสาววรินทร ปัทมภาส 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
16 
นางสาวชวิศา จิตต์ชื่น 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
17 
นายอภิศักดิ์ อุทัยนาง 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
18 
นายภัทรวิชญ์ ใจดีแท้ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
19 
นางสาววรณัน กตัญญู 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร -ระเบียนผลการเรียน,
-ใบแจ้งการชำระเงิน
-สำเนาคะแนน GAT
***-ขาดผลการเรียน -ขาดคะแนน GAT PAT -ขาดใบแจ้งชำระเงินที่ชำระแล้ว
20 
นายสันติภาพ กาสสมุทร 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร -ระเบียนผลการเรียน,
***ขาดผลการเรียนหน้า 2

พบทั้งหมด 784 รายการ รวม : 40 หน้า
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] 37 [38][39][40] หน้าถัดไป>>

*หมายเหตุ จะได้รับสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อได้รับหลักฐานต่างๆแล้วเท่านั้น
 
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โทร.038-352381,038-352380-2 โทรสาร. 038-352381