ถอยกลับ
 
 
 
ป้อนเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อ

No
ชื่อ-สกุล
สถานะการสมัคร
ตรวจเอกสาร
ชำระเงิน
หมายเหตุ
นางสาววรัณยา นงรักษ์ประเสริฐ 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร -ระเบียนผลการเรียน,
***-ขาดผลการเรียนหน้าแรก
นายกานติพล กูลธรรม 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร
-ใบแจ้งการชำระเงิน
***ขาดเอกสารการชำระเงินค่าสมัคร
นางสาวศรัญญา สุวรรณโชติ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวไพลิน ภัคจิรัญญา 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวปติณญา ทองสะอาด 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวเขมินสินี ปัญญาชุติพัฒน์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นายธนกฤต สูงยิ่ง 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวเต็มศิริ กลีบคำ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
นางสาวอนุธิดา สงวนศิลป์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
10 
นางสาวกนกพร นพเดชพิสิษฐ์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
11 
นางสาวชนิสรา มั่งคั่ง 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
12 
นางสาวกัญญาภัค โยยันติ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
13 
นายสหรัฐ มีวาสนา 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
14 
นางสาวฐวมลวรรณ ฉิมศร 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
15 
นางสาวพิชญานิน รัตนสวัสดิ์ 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
16 
นางสาวชนิภรณ์ จันทะสอน 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
17 
นางสาวมุกตาภา แซ่เตียว 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
18 
นางสาวศุภิสรา วาสนาเรืองรอง 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    
19 
นางสาวปวิตรา ภูเอกทัต 
ยืนยันการสมัครแล้ว  
เอกสารไม่ครบ     ขาดเอกสาร
-ใบแจ้งการชำระเงิน
-รายงานคะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา
***-ขาดสำเนาใบแจ้งการชำระเงินที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว -upload คะแนน 7 วิชาสามัญใหม่ (ให้เห็นข้อความครบถ้วนสมบูรณ์)
20 
นางสาวสุทธิดา สุวรรณศร 
การสมัครสมบูรณ์  
ตรวจเอกสารแล้ว    

พบทั้งหมด 784 รายการ รวม : 40 หน้า
<< ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] 38 [39][40] หน้าถัดไป>>

*หมายเหตุ จะได้รับสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อได้รับหลักฐานต่างๆแล้วเท่านั้น
 
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โทร.038-352381,038-352380-2 โทรสาร. 038-352381