eCommerce Detail

ข่าวประชาสัมพันธ์


  ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบแรก) -  ประกาศ [4มี.ค.2020]
รายละเอียด : ขั้นตอนสำหรับผุ้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท(รอบแรก)

  ประกาศรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 -  ประกาศ [22ม.ค.2020]
ระยะเวลาการรับสมัคร 22 ม.ค. -13 มี.ค. 63
กิจกรรม ช่วงเวลา
สมัคร Online 22 ม.ค. -13 มี.ค. 63 (เวลา 16.30 น.)
ชำระเงิน พร้อมอัพโหลดเอกสารทั้งหมด 22 ม.ค. -14 มี.ค. 63 (เวลา 24.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 23 มี.ค. 63
สอบสัมภาษณ์ 5 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 27 เม.ย. 63

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการคัดเลือก


ขั้นที่ 1

กรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครให้ครบถ้วน ที่ https://mba.ms.src.ku.ac.th/special/
พร้อมอัพโหลดไฟล์รูปถ่าย (รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว)

ขั้นที่ 2

พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  พร้อมลงนามผู้สมัคร ในชุดใบสมัครให้ครบทุกจุดที่มีให้ลงนามสำหรับผู้สมัคร

ขั้นที่ 3

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร (600 บาท) นำไปชำระที่ธนาคารตามที่ระบุใน ใบชำระเงิน(ที่พิมพ์จากระบบการสมัคร)

ขั้นที่ 4

ยืนยันการสมัคร โดย สแกน เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg และ อัพโหลดไฟล์เอกสาร ในระบบการสมัคร (ไฟล์ที่อัพโหลดจะต้องมีความชัดเจนและคมชัด) ดังต่อไปนี้
        1. ใบสมัครที่ติดรูปถ่าย พร้อมลงนามผู้สมัครครบถ้วนแล้ว 
        2. สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
        3. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
        4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
        5. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
        6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
        7. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน หรือใบรับรองการทำงาน
         (ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานภายหลังจากจบปริญญาตรีแล้ว 6 เดือนขึ้นไป)
        8. หนังสือรับรองคุณสมบัติจำนวน 3 ฉบับ (ผู้รับรองไม่ใช่ญาติ)
        9. เอกสารระบุวัตถุประสงค์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ขั้นที่ 5

5. ผู้สมัครต้องเข้ามาตรวจสอบสถานะการสมัครอีกครั้ง โดยเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะการสมัคร (การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อช่องสถานะการสมัครแสดงเป็น “จ่ายเงินและส่งเอกสารแล้ว”)

สาขาที่เปิดรับสมัคร จำนวนผู้สมัคร ชำระเงินแล้ว
 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม  22

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
E-mail :   edu@ms.src.ku.ac.th
โทรศัพท์ 038-352-828 ต่อ 661200 โทรสาร 038-352-828 กด 9